Instruccions

Atenció: En ambdós casos és molt important que conserveu la referència de l’assentament de registre! És el resguard de la vostra reclamació, del vostre vot! Amb el número de registre i el vostre DNI, el govern, si vol, pot comptabilitzar les reclamacions de vot.

Si ho desitgeu, podeu ajudar-nos a fer el nostre recompte a Comptem-nos!

PRESENCIALMENT

Heu de baixar el document de reclamació del vot, imprimir-ne un parell de còpies, posar les dades que us demanen i la data, i signar la reclamació.

Qui presenta el document, que no cal que en sigui l’autor necessàriament. És a dir, que si no podeu anar-hi, una altra persona pot fer la gestió en nom vostre.

Podeu presentar el document de reclamació en els registres de la Generalitat de Catalunya a qualsevol oficina dels departaments de l’Administració de la Generalitat, al Parlament, els ajuntaments, els consells comarcals, els comissionats, les delegacions territorials, les direccions generals i els òrgans que hi estiguin assimilats, així com les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de l’Administració de la Generalitat que actuen com a finestreta única de la Generalitat.

Al registre del Parlament o de les altres administracions us poden demanar que ompliu una instància de sol·licitud de tramesa de documentació. És la seva obligació facilitar-vos-la. Feu valdre els vostres drets.

Quan lliureu la documentació, registraran la nostra reclamació, posaran data d’entrada i un segell amb un número de registre i us retornaran una còpia amb el número d’assentament que haurem de guardar perquè serà una eina única per aconseguir la Independència.

Podeu consultar les oficines que teniu a l’abast i els horaris dels registres a:

Oficines de registre de la Generalitat de Catalunya

Registre General del Parlament de Catalunya

 

DIGITALMENT – SEU ELECTRÒNICA

Heu de baixar el document de reclamació del vot posar les dades que us demanen i la data, signar la reclamació i digitalitzar-lo.

Podeu presentar el document a la Seu Electrónica de la Generalitat de Catalunya com a Petició Genèrica, seguint aquesta ruta: Inici Tràmits >Tràmits per temes >Petició genèrica.

La petició genèrica es pot presentar en qualsevol moment. La sol·licitud es pot presentar amb signatura electrònica o sense . En cas que es presenti sense signar, l’Administració pot requerir a la persona sol·licitant la verificació de les dades informades.

Haureu de descarregar-vos un formulari de sol·licitud, omplir els camps amb les vostres dades personlas i adjuntar la Reclamació de Vot digitalitzada. En el formulari de sol·licitud haureu d’indicar el Motiu de la petició que podeu copiar d’aquí:

 

Assumpte: Reclamació de vot

Exposo: Que vaig votar sí al referèndum del primer d’octubre de 2017
Que el 21 de desembre del mateix any, vaig votar un partit independentista
Per la qual cosa

Sol·licito: Que, atesos els resultats tant del referèndum (90,18% de sís) com de les eleccions més amunt esmentades (majoria absoluta amb 70 escons) es reconegui el valor del meu vot, i es faci efectiva la declaració d’Independència de Catalunya.

Departament: Departament de la Presidència

 

Un cop presentada la petició, el Registre general electrònic emet automàticament un rebut de presentació consistent en un full d’acusament de rebuda de la documentació i una còpia de l’escrit. El full d’acusament de rebuda, inclou la referència de l’assentament de registre i la data oficial en què s’ha presentat la documentació. Guardeu aquesta referència perquè és una eina única per assolir la independència.

Les peticions s’adreçaran automàticament al departament que s’indiqui (o a l’òrgan competent en cas que s’hagi triat una temàtica). En el cas que la persona sol·licitant no hagi triat correctament la temàtica o el departament destinatari, el primer registre que rebi la documentació la trametrà a l’òrgan competent.

Es pot consultar l’estat de la tramitació al servei La meva carpeta.

Organitzem-nos!

Voluntaris

Vols participar en la campanya més activament? Vols que aquesta acció sigui realment efectiva?

Pots difondre-la entre els teus coneguts i els teus veïns. Pots organitzar-te i recollir les reclamacions a la teva població.

Contacta'ns i t'ajudarem: victoria